Sun


 חפש(הגדל תמונה)

מחיר: 99.00 

כמות:  

דיני התכנון והבניה - עדכון יוני 2018
(מהדורה 37)

ד"ר שמואל רויטל, עו"ד
איל ד' מאמו, עו"ד


מחיר: 300 ש"ח מחיר מיוחד: 99 ש"ח


 
עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, ינואר 2017 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:
  • תיקון 116 לחוק התכנון והבניה, נוסח חדש לפרק י' פיקוח, אכיפה ועונשין
          שינוי בהוראות האחריות הפלילית; דיווח על אכיפה וביצוע סקר אכיפה;
          נטילת סמכויות מהועדה המקומית;
          טבלאות שונות יסייעו בהתמצאות בתיקון הרחב, תוך השוואה לחוק הישן.
  • תיקון 115 לחוק התכנון והבניה, התניית הליכי תכנון בהפקדת כתב שיפוי.
  • תיקון 117 לחוק התכנון והבניה, פיצול יחידות דיור.
  • תכנית מיתאר כוללנית תא/5000.
  • תקנות הליכי רישוי בדרך מקוצרת.
  • תקנות מכוני בקרה.
  • תיקון תקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר.
  • חידושי פסיקה:
           קביעת מגבלות שימוש במסגרת היתר בניה.
           סטייה מהותית מנספח בינוי.
           האם קיימת זכות ערר בגין אי קליטת בקשה להיתר.
           האם החלטת ועדה מחוזית לשינוי שלביות מהווה אירוע משביח.
           שימוש נלווה, שימוש עצמי.
           שומות מחייבות.
           תיקון שומה מכרעת.
           פגיעה במהלך תכנוני אחד.
           הפקדת תכנית בכפוף לשינויים מהותיים.
           שעת מועד תחילתה של תכנית.
           התנגדות זוכי מחיר למשתכן.
           חיוב שותפים בקרקע בהיטל.


העדכון בן 560 עמודים

      דף הבית                חזור למעלה               תקנון האתר                            מפת האתר                קישורים               צור קשר  

הוצאת סדן     |      שדרות דוד המלך 1 תל אביב     |      טלפון: 03-6954402   פקס: 03-6953122     |       דוא"ל: info@sadanpublishing.co.il

©  כל הזכויות שמורות להוצאת סדן    |    רכישה מאובטחת באתר באמצעות