Sun


 חפש(הגדל תמונה)

מחיר: 510.00 

כמות:  

דיני התכנון והבניה - עדכון ינואר 2021
(מהדורה 38)

ד"ר שמואל רויטל, עו"ד
איל ד' מאמו, עו"ד


מחיר: 510 ₪


 
עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, יוני 2018 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:


    • דחיית תשלום היטל השבחה עבור התכנית הכוללנית עד לאישור תכנית מפורטת אשר מכוחה ניתן להוציא היתר בניה. (תיקון מס' 126)

    • הגדרת מגרש תלת ממדי (תיקון מס' 127)

חידושי פסיקה

    • היקף סמכות ועדת וערר משתרעת על כל  מרחב התכנון של העירייה
    • האבחנה בין הסכם רצוני להסכם כפוי לנטילת המקרקעין
    • תוכנית שלא פורסמה למתן תוקף – לא קיימת
    • שומת השמאי המכריע/השמאי המייעץ הינה שומה עצמאית וחדשה
    • יפסקו פיצויים רק בהתקיים זכות קנויה להמשך חכירה
    • זכות העירייה לקבל מגרשי תמורה בתכנית איחוד וחלוקה
    • חובת ההנמקה על הועדה המחוזית
    • עמדת היועץ המשפטי לממשלה – כאשר מחשבים היטל השבחה יש להפחית את התשלום עבור קרן חנייה משווי המקרקעין
    • המועד הקובע לתחולת הוראות הפטור לפי סעיף 19(ב)(11) לתוספת השלישית
    • חישוב היטל השבחה בפרויקטים של פינוי ובינוי
    • אישור תכנוני אינו מחייב במס
    • הפחתת עלויות התאמה מהשבחה מאישור בקשה להיתר לשימוש חורג
    • שווי זכויות מותנות במצב הקודם
    • חלקיות מימוש ההשבחה
    • פוטנציאל תכנוני בלתי ממומש בתביעות ירידת ערך
    • פיצול דירה אחת לשתי דירות לא מקנה פטור מהיטל השבחה עד ל-140 מ"ר.
    • בחינת תנאי הפטור מהיטל השבחה

תיקוני חקיקה נוספים

    • תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) נוספה "מיתקן נלווה להפעלת באר".  
    • תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) נוספה "מיתקן פוטו וולטאי".
    • ביטול תמ"א 38 ביום 1.10.2022.
    • הוספת תמ"א 1.
    • שינוי שם חוק פינוי ובינוי (פיצויי) לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי)


תקנות התכנון והבניה

    • תקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו)
    • תקנות העבירות המינהליות (קנס מנהלי – תכנון ובנייה)

      דף הבית                חזור למעלה               תקנון האתר                            מפת האתר                קישורים               צור קשר  

הוצאת סדן     |      שדרות דוד המלך 1 תל אביב     |      טלפון: 03-6954402   פקס: 03-6953122     |       דוא"ל: info@sadanpublishing.co.il

©  כל הזכויות שמורות להוצאת סדן    |    רכישה מאובטחת באתר באמצעות