צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ

דיני התכנון והבניה עדכון ינואר 2021

(מהדורה 38)

מחיר מיוחד99.00

מחיר:510.00 ₪

+ -

עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, יוני 2018 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:

 • דחיית תשלום היטל השבחה עבור התכנית הכוללנית עד לאישור תכנית מפורטת אשר מכוחה ניתן להוציא היתר בניה (תיקון מס' 126);
 • הגדרת מגרש תלת ממדי (תיקון מס' 127).

 

חידושי פסיקה:

 • היקף סמכות ועדת וערר משתרעת על כל  מרחב התכנון של העירייה;
 • האבחנה בין הסכם רצוני להסכם כפוי לנטילת המקרקעין;
 • תוכנית שלא פורסמה למתן תוקף – לא קיימת;
 • שומת השמאי המכריע/השמאי המייעץ הינה שומה עצמאית וחדשה;
 • יפסקו פיצויים רק בהתקיים זכות קנויה להמשך חכירה;
 • זכות העירייה לקבל מגרשי תמורה בתכנית איחוד וחלוקה;
 • חובת ההנמקה על הועדה המחוזית;
 • עמדת היועץ המשפטי לממשלה – כאשר מחשבים היטל השבחה יש להפחית את התשלום עבור קרן חנייה משווי המקרקעין;
 • המועד הקובע לתחולת הוראות הפטור לפי סעיף 19(ב)(11) לתוספת השלישית;
 • חישוב היטל השבחה בפרויקטים של פינוי ובינוי;
 • אישור תכנוני אינו מחייב במס;
 • הפחתת עלויות התאמה מהשבחה מאישור בקשה להיתר לשימוש חורג;
 • שווי זכויות מותנות במצב הקודם;
 • חלקיות מימוש ההשבחה;
 • פוטנציאל תכנוני בלתי ממומש בתביעות ירידת ערך;
 • פיצול דירה אחת לשתי דירות לא מקנה פטור מהיטל השבחה עד ל-140 מ"ר;
 • בחינת תנאי הפטור מהיטל השבחה.

 

תיקוני חקיקה נוספים:

 • תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) נוספה "מיתקן נלווה להפעלת באר"; 
 • תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) נוספה "מיתקן פוטו וולטאי";
 • ביטול תמ"א 38 ביום 1.10.2022;
 • הוספת תמ"א 1;
 • שינוי שם חוק פינוי ובינוי (פיצויי) לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי).

 

תקנות התכנון והבניה:

 • תקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו);
 • תקנות העבירות המינהליות (קנס מנהלי – תכנון ובנייה).

 

העדכון בן 564 עמודים