צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ

דיני התכנון והבניה עדכון אוקטובר 2022

(מהדורה 39)

מחיר: 540.00

+ -

עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, ינואר 2021 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:

 • חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו–2022), התשפ"ב-2021 (תיקונים מס' 128-135);
 • חיבור בתים שנבנו ללא היתר לחשמל, למים ולטלפון (תיקון מס' 136);
 • עדכון הגדרת נציגויות במוסדות תכנון (תיקון מס' 137);
 • חוק התקשורת (בזק ושירותים) (תיקון מס' 76), התשפ"ב-2022 (תיקון מס' 138);
 • חלופת שקד לתמ"א 38 (תיקון מס' 139).

חידושי פסיקה:

 • חיוב בהיטל בגין הוצאה חיצונית בעלת השפעה ממשית על שווי הנכס במצב החדש;
 • זכות להגשת התנגדות לבקשה להיתר בניה;
 • דיון מקביל בוועדת השגות לפי פקודת הקרקעות ובתביעת פיצויים לפי סעיף 197;
 • פיצוי בגין הפקעה בשל הסכם חכירה;
 • פיצויים בגין ירידת ערך מצטברת שנגרמה מכמה תכניות, בתביעה בגין פגיעתה של התכנית המאוחרת, כאשר התכניות הקודמות לה לא הקימו זכות תביעה;
 • צו הריסה – סופיות ההחלטה על אי-עיכוב ביצוע צו הריסה שהוצא למבנה;
 • צו סילוק מבנים חדשים ביהודה ושומרון – תנאים נדרשים להפעלת סמכויות אכיפה;
 • הקצאת קרקע שהופקעה במסגרת תכנית עתידית לאיחוד וחלוקה - שחזור זכויות;
 • הוספת הוראות בדבר איחוד וחלוקה אשר כדי להבטיח חלוקה שוויונית של זכויות הפיתוח המוכרות במסגרת תכנית;
 • בחינה האם מגרש מסוים נכלל בתחומיה של תכנית לצורך סעיף 197;
 • קביעת פוטנציאל השבחה למקרקעין שהופקעו;
 • רישום זכויות בלשכת הרישום בהמשך לפרויקט תמ"א 38;
 • ביטול החלטת מוסד תכנון להאריך תוקף תכנית שפקעה;
 • דרישה להשבה של קרקע מוחכרת בעקבות שינוי יעוד, גם כאשר לא נקבעה תניית השבה בחוזה החכירה;
 • העדר תיעוד דיונים המביא המהווה פגם מהותי;
 • המועד שבו מתגבש הפטור מהיטל השבחה כשממומשות זכויות מכוח תמ"א;
 • התערבות שיפוטית בהחלטת ועדת ערר לקבל החלטה שונה מהחלטת הוועדה המקומית;
 • מהי זכות במקרקעין אשר מקנה לבעליה את האפשרות לתבוע פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה;
 • סמכות הוועדה לתשתיות לאומיות;
 • סמכות הוועדה מקומית להוציא תיקון לשומת היטל השבחה;
 • פגם בהחלטת הולחו"ף לאשר תכנית;
 • פוטנציאל תכנוני מכוח תמ"א 38 במקרה שבו, טרם אישור התוכנית הנקודתית שהוסיפה זכויות בנייה, אושרה בתנאים בקשה להיתר מכוח תמ"א 38;
 • פטור מהיטל השבחה לקבוצת רכישה;
 • שיקול דעת של מוסד תכנון בבקשה למתן היתר בניה מכוח תמ"א 38;
 • תחולה רטרואקטיבית של תכנית מתאר ארצית על מקרקעין שהוסדרו בהתאם לתכנית מפורטת קודמת ;
 • ביטול כתב אישום בשל אכיפה בררנית;
 • גביית היטלי בגין התוכנית להתחדשות עירונית מכוח תמ"א 38;
 • גביית היטלי השבחה מחוכרים לדורות במקרקעי ישראל;
 • משמעותו של המונח קרקע בהתאם לפקודת הקרקעות (רכישה לצרי ציבור).

 

תיקוני חקיקה נוספים:

 • עדכון רשימת תוכניות מתאר ארציות (תמ"א);
 • חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה) (תיקון מס' 7; ומחיקת המילה "דיור" משמו של החוק);
 • חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי) (תיקון מס' 7);
 • חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (תיקון מס' 3);
 • חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון מס' 7);
 • חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקונים מס' 9-10);
 • פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (תיקון מס' 4).

תקנות התכנון והבניה:

 • תקנות התכנון והבנייה (בעל דירה הרשאי להגיש תכנית בבית משותף);
 • תיקון תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (תיקונים מס' 2-4).

העדכון בן 690 עמודים