צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ

תקנון הזמנות

ברוכים הבאים לאתר סדן (להלן: "האתר").

 

כללי

הוצאת סדן (1990) בע"מ (להלן - "סדן" או "מפעילת האתר"), המפעילה את האתר, מציעה לך להשתמש באתר, ו/או לעשות כל פעילות כמפורט להלן, בקשר לאתר, והכל בכפוף להסכמתך לכל הוראות תנאי שימוש אלו במלואן וכלשונן, כפי שיפורט בתקנון זה (להלן - "התקנון").

תנאי התקנון מפורסמים באתר ופתוחים לעיון מבקרי האתר. כל אדם המעוניין להשתמש באתר חייב, לעיין בתנאי התקנון ולהסכים להם.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש ו/או הוראות התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

סדן שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

למען הסר ספק, הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו מהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה. הוראות תקנון זה כתובות בלשון זכר, אך הן מכוונות לגברים ונשים כאחד.

האתר והתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS") וללא כל התחייבות או אחריות מצדה של סדן ו/או של כל גורם הקשור בה. סדן דוחה מעליה באופן מפורש, עד לגבול המותר על פי חוק, כל אחריות, ערבון, מצג (מפורשים או משתמעים), לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אחריות להפרה של קניין רוחני על ידי כותרים הנמכרים באתר. השימוש באתר, בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר, הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

סדן לא מתחייבת שהמידע המופיע באתר יהיה נכון עדכני או שלם. כמו כן, יתכנו אי-דיוקים טכניים ו/או שגיאות דפוס באתר. סדן לא אחראית לעדכן את המידע המופיע באתר או לנקוט בצעדים כלשהם על מנת להבטיח שמידע המופיע באתר יהיה ו/או יישאר עדכני או נכון. לפיכך, עליך לוודא בעצמך שכל המידע המופיע באתר שלם ומדויק, לפני קבלת החלטה כלשהי בקשר לשירותים שמציעה סדן המתוארים באתר.

סדן שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או לבטל פעילות מסויימת באתר ו/או לבטל מכירה הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע") - הינם של סדן ו/או של ספקים של סדן בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת סדן. אין לעשות שימוש בתוכן שמוצג באתר, ובכלל זה, מבלי לגרוע, לאחסן, להעתיק, להציג, לפרסם, לבצע, לשדר, להפיץ, לערוך, להתאים, לתרגם ולשכפל את התוכן האתר או כל מידע אחר (לרבות הצגה, פרסום וביצוע פומבי) וליצור יצירות נגזרות מהמידע האמור, לאפשר גישה לאחרים אל המידע, ולגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת סדן.

 

מסירת מידע

במסגרת תהליך רכישת המוצרים וכדי לקבל את הפריט ו/או פריטים, יידרשו המזמינים לציין, בין היתר, את הפרטים הבאים: שם מלא, תפקיד המזמין, תחום התמחות של המשרד בעבורו מוזמן הכותר, כתובת מלאה בה ניתן להשיג את המזמין טלפון, פקס וכתובת מייל. הינך מצהיר בזאת כי מסירת פרטים לחברה במהלך ביצוע ההזמנה נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. מובהר כי מזמינים אשר לא ישאירו את פרטיהם המדויקים והמלאים כאמור, לא יוכלו לקבל את הפריט, והם מוותרים על כל זכות או טענה בעניין זה. פרטי הלקוחות לא יועברו לצד ג'. 

שימוש באתר ו/או ביצוע הזמנה דרך האתר מהווה הסכמה לכך שהחברה תשתמש במידע שנמסר לה למטרת דיוור. האתר מנוהל בעבור סדן באמצעות חברת ניהול אתרים, אשר משתמשת בטכנולוגיית  cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ולצורכי פיתוח האתר, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולהתאמת האתר להעדפותיך האישיות.

מובהר כי מפעילת האתר אינה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד סדן ו/או מי מטעמה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכוח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט.

 

תשלומים

האתר (לרבות המידע המוזן על-ידי המשתמשים), מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL (Secure Socket Layer).

סדן נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר, אינם נשמרים במערכותיה של סדן. 

התשלום יתבצע במסגרת של עסקה רגילה ובתשלום אחד, או בפריסת תשלומים, בהתאם לתנאי חברת האשראי שהנפיקה את כרטיס האשראי.

 

משלוחים ומוצרים

פריט שנרכש ישלח למזמינים באמצעות שירות שליחים או שירות אחר לקבלת חבילות, לפי בחירתך ועל פי המידע שהזנת באתר. במידה ויחול עיכוב או חוסר במוצר, או כל סיבה שהיא שבגללה לא תוכל סדן לספק את המוצר - תיצור  סדן קשר עם המזמין לתיאום המשך הטיפול בהזמנה או לביטולה.        

למען הסר ספק,  סדן אינה אחראית לשלוח את הפריט במידה ונשלחה כתובת שגויה ו/או חסרה. סדן אינה אחראית לתקלות ככל שתהיינה בשירותי חברת השליחויות. סדן רשאית להתנות את קבלת הפריט בהזדהות באמצעות תעודת זהות, להנחת דעתה של סדן. מובהר כי לא ניתן יהיה לשלוח מוצר למקום שאינו מקבל שירות מדואר ישראל או מחברת השליחויות שסדן התקשרה איתה.

במקרה שהמשלוח אבד, סדן תדאג לשלוח משלוח נוסף, וזאת בהקדם האפשרי לאחר שנודע לה על אובדן המשלוח כאמור.

במידה שהפריט יוחזר לסדן בשל כך שהמזמין לא אסף את החבילה שנשלחה אליו בזמן, המזמין יחויב בדמי משלוח נוספים הכוללים את עלות החזרת החבילה ועלות משלוחה בשנית, לפי התעריפים המקובלים בסדן ובחברת המשלוחים שסדן התקשרה איתה.

סדן לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

כוח עליון, לרבות (אך מבלי לפגוע בכלליות האמור), מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום, מגיפה, נזקי טבע או שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לאספקת ו/או הובלת המוצרים.

כל סיבה שאינה בשליטת סדן.

הרוכש מצהיר כי ידוע לו שסדן אינה אחראית לכל עיכוב ו/או איחור במועד אספקת מוצר. הרוכש מוותר בזאת על כל טענה או זכות שיש לו בגין איחור או אי אספקת מוצר כלשהו, למעט כמפורט בתקנון זה להלן.

במקרה שהתגלה פגם במוצר ו/או אי-התאמה בין המוצר לתיאורו, או במקרה של אי-אספקת המוצר, או הפרת ההסכם מצד סדן (להלן וביחד – "פגם"), ניתן להודיע לחברה בכתב באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת sales@sadanpublishing.co.il בתוך 14 ימים, על הפגם במוצר ועל ביטול הרכישה, ולתאם את השבת המוצר הפגום לחברה. במקרה של פגם במוצר כאמור, סדן תשיב את התשלומים ששולמו (ככל ששולמו) עבור המוצר, ולא תחייב את הרוכש בגין המוצר.

במקרה שהמוצר תקין, ולא נפל בו פגם כמפורט לעיל, ניתן להודיע לחברה בכתב בדוא"ל: sales@sadanpublishing.co.il בתוך 14 ימים, על ביטול הרכישה. הרוכש יחויב בתשלום דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר (ולכל היותר 100 ₪), וכן בנוסף, ישיב את הפריט, באריזתו המקורית לכתובת: ת.ד. 16096 תל אביב 6116002. החברה רשאית לסרב לקבל פריטים שניזוקו לאחר קבלתם על ידי המזמין ולא תזכה את המזמין בגין פריטים אלו.

הכול, בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ כדין ומחיר השליחות מצויין בנפרד. סדן שומרת על זכותה לשנות את המחירים מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי.

במקרה של טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום, בקבלת הנתונים מהרוכש או כל טעות אחרת סדן תהיה רשאית לבטל את הרכישה, אם תבחר כך.

 

הגבלת אחריות 

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי סדן לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי. סדן תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לסיים ו/או לשנות את תוכן האתר. למשתמשים באתר לא תהיה כל טענה, בין היתר, בדבר סיום ו/או שינוי כאמור.

באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. סדן איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתוכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.הצהרות והתחייבויות נוספות של המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי סדן כי ישתמש באתר בהתאם לתקנון זה, להוראות כל דין, ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו מעת לעת, ע"י סדן, ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.

 

שונות

הדין החל וסמכות שיפוט הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הנם דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה, ובקשר עם כל עניין אחר הקשור באתר ו/או בגוף כלשהו הקשור לאתר.