צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ

מדיניות הפרטיות באתר ובספרייה הדיגיטלית של הוצאת סדן

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של הוצאת סדן (1990) בע"מ (להלן – "סדן").
כל הורדה, התקנה, הפעלה, צפייה, קריאה, עריכה, גלישה, רכישה, פנייה, השארת פרטים או כל פעולה או שימוש אחר (להלן – "שימוש") באתר סדן, בכתובת https://www.sadanpublishing.co.il/ (להלן – "האתר") ובספרייה הדיגיטלית של סדן (להלן – "סדן בדיגיטל" או "הפלטפורמה" וביחד עם האתר להלן – "האתרים") כפופים להסכמה לתנאים וההוראות המפורטים במדיניות פרטיות זו, וכן לתנאי השימוש, במלואם. אם אינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק מיד את השימוש באתרים.

בכל שימוש באתרים, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 (שמונה עשרה) שנים לפחות, או שאחד מהוריך (או אפוטרופוס אחר), נתן את הסכמתו לכך שתעשה שימוש באתרים וכן הסכים לתנאי השימוש באתרים ולמדיניות פרטיות זו על כל תנאיהם.
מדיניות הפרטיות מופנית ומתייחסת לנשים ולגברים כאחד, יחיד ורבים, ומנוסחת בלשון זכר למען הנוחות בלבד.
מדיניות הפרטיות המעודכנת מפורסמת באתר ובספרייה הדיגיטלית. סדן תעדכן את הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. סדן תעדכן בדבר תיקונים מהותיים למדיניות הפרטיות, בהתאם לדין ולשיקול דעתה הבלעדי. לא תהיה לך (לרבות כל גורם מטעמך) זכות תביעה, דרישה או טענה כלפי סדן בשל כך. אנא הקפד לחזור למדיניות פרטיות זו מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.
מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בחודש אפריל 2024.

סוגי המידע שאנחנו אוספים
1. סדן רשאית לאסוף, להפיק ולשמור במאגר המידע שברשותה, מידע בקשר לגולשים, למקבלי רישיון ולמשתמשים אחרים באתרים. סדן היא הבעלים היחיד של המידע הנאסף במסגרת שימוש האתרים.
2. אתה מאשר ומסכים לכך, שסדן תאסוף מידע בקשר אליך, לרבות מידע שיימסר על-ידך באתרים, וכן מידע שייאסף או יופק במסגרת השימוש באתרים, או כל פעילות אחרת שקשורה לאתרים, ולרבות בין היתר: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, תפקיד, פרטי רישום ו/או התחברות, היסטוריית גלישה וביקורים באתרים, מידע או פרסומות שנקראו באתרים, פעולות שבוצעו, כותרים דיגיטליים (לרבות עוקדנים וספרים דיגיטליים) שנרכשו או שנצפו, הגדרות תצוגה, נתוני מערכת, שפה, אזור זמן, כתובות IP, נתוני מכשיר וחיבור, לרבות מספר זיהוי של המכשיר האלקטרוני (IMEI), פרטי ספק שירותי אינטרנט, וכדומה  (להלן – "המידע").
3. אין חובה חוקית למסור מידע, או להסכים למסירת, איסוף, והפקת המידע או לכל שימוש אחר במידע.
4. בכל שימוש באתרים, אתה מסכים מרצונך למדיניות פרטיות זו במלואה, ולשמירת, מסירת והפקת המידע, לעיבוד והעברה של המידע, ולכל שימוש אחר במידע, כמפורט במדיניות פרטיות זו.
5. בכל פעילות או שימוש אחר באתרים, יש להזין מידע נכון ומדויק בלבד. כל נזק שייגרם כתוצאה ממסירת מידע שגוי או חסר, הינו באחריותך הבלעדית, וסדן לא תישא באחריות כלשהי, לכל נזק או הוצאה, שייגרמו בקשר להזנת מידע חסר או שגוי.
6. י
יתכן שנקבל מידע אודותיך, ממפרסמים, שותפים-עסקיים, או רשתות חברתיות, ונתונים נוספים בהתאם להסכמות שבינך ובין הגורמים האלו, וכן כל מידע אחר כהגדרתו במדיניות פרטיות זו.

המטרות והשימושים במידע
7. סדן תשמור ותחזיק את המידע, במאגר מידע אחד או יותר.
8. סדן רשאית לאסוף ולהפיק את המידע, להחזיק בו, ולעשות בו שימוש, למטרות הבאות:
8.1 אספקת השירותים הניתנים באמצעות האתרים, לרבות טיפול וניהול הזמנות ורכישות, ושימושך בשירות מתן רישיון המאפשר גישה לכותרים דיגיטליים המפורסמים באתרים;
8.2 פניה וזיהוי, תפעול ושיפור האתרים והשירותים הניתנים באמצעותם;
8.3 שיפור חווית השימוש באתרים, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח, אפיון, בקרה, ומחקר סטטיסטי;
8.4 מניעת הונאה ותרמית, אכיפת תנאי השימוש ושמירה על כל דין; וכן 
8.5 לצרכי פרסום ושיווק ודיוור ישיר, ובכלל זאת, מסירה וגילוי של מידע לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

העברת מידע לגורמים נוספים
9. אתה מסכים לכך, שלצורך המטרות והשימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו, סדן רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, רשתות, חברות ו/או גופים נוספים, בישראל ו/או אל מחוץ לגבולות ישראל (לרבות שירותי ענן), וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם, לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, סדן לא תישא באחריות מכל סוג שהיא, בגין כל שימוש של צדדים שלישיים במידע כאמור.
10. ייתכן שנעביר מידע לצדדים שלישיים, גם במקרים אלו: במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרים ו/או את תנאי מדיניות הפרטיות, או את הוראות כל חוזה שנכרת בינך לבין סדן בקשר להצטרפותך לאתרים שמספקת סדן, או במקרה שתבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין; במקרה שיתעורר סכסוך בינך לבין סדן, או אם נקבל צו שיפוטי או הוראות רגולטוריות, המורות לנו למסור את המידע; במקרה שנארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר, או שנתמזג עם גוף אחר, או נמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של גורם אחר או שנמחה זכויותינו ו/או התחייבויותינו לגורם אחר – ובלבד שהגורם האחר, יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
11. הצדדים השלישיים שיתכן שנעביר אליהם מידע, הינם: שותפי המסחר והתוכן שלנו, ספקי השירותים והיועצים השונים שלנו; גורמים שערכאה שיפוטית או גוף רגולטורי כלשהו, יורו להעניק להם גישה למידע; וכן כל גורם שירכוש את פעילות האתרים, או יתמזג עם סדן או נמחה של זכויות ו/או התחייבויות של סדן, ובלבד שיהיה כפוף למדיניות פרטיות זו.
12. בכל מקרה שנעביר מידע אודותיך אל מחוץ לגבולות ישראל, העברת המידע תבוצע בהתאם לתנאי החוק ומדיניות זו.

דיוור ישיר והודעות פרסומיות
13. אתה מסכים לקבל דיוור, תכנים שיווקיים, דברי פרסומת, ניוזלטרים, עדכונים, דיוור ישיר, הודעות על שינוי בשירות ו/או שינוי באתרים, התראות, וכל תוכן אחר שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של סדן – באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, הודעות קופצות או מתפרצות,(push notifications) ובכל דרך תקשורת אחרת (להלן וביחד – "דיוור פרסומי").
14. ככל שאינך מעוניין לקבל דיוור פרסומי, אתה רשאי לבקש להסיר את שמך מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור בתחתית כל הודעת דיוור פרסומי, ו/או באמצעות פניה אלינו, בכתב לכתובת דואר אלקטרוניinfo@sadanpublishing.co.il . בהתאם לבקשה, סדן תסיר את מבקש ההסרה מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לבקשתך ולכל דין, לרבות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
15. ייתכן שנשלח אליך התראות, עדכונים והודעות קופצות או מתפרצות ,(push notifications) לרבות צלילים, גם כשהאתרים אינם בשימוש, באמצעות שרתי המכשיר שעליו מותקנים האתרים.
16. אתה יכול ורשאי, לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל הודעות קופצות או מתפרצות, בכל עת, על-ידי שינוי הגדרות הפלטפורמה במכשיר שברשותך.

עוגיות ( ,(Cookiesמערכות ניטור ובקרה, ופרסום על-ידי צדדים שלישיים
17. האתרים שלנו כוללים שימוש ב-"עוגיות" ("Cookies", מחרוזות של אותיות ומספרים המשמשות לאגירת מידע, ונשמרות בזיכרון המחשב של המשתמש), "משואות רשת" ("web beacons"), פיקסלים, ומערכות וטכנולוגיות נוספות לאיסוף מידע, ולניטור הגלישה והפעילות באתרים (להלן וביחד – "המערכות").
18. המערכות אוספות ומפיקות מידע אודות המשתמשים, לצורך ניטור הרגלי הגלישה באתרים, משך הזמן ששהית באתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים, לצרכי פרסום ושיווק, התאמת העדפות אישיות, התאמה אישית של תכנים, מודעות פרסומת של צדדים שלישיים, שיפור חווית הגלישה באתרים, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובתIP , מיקום המכשיר וכן לכל מטרה אחרת שמפורטת במדיניות פרטיות זו. מובהר כי לא מתבקש אישור כלשהו, בטרם הפעלתם של אמצעים ותוכנות אלו.
19. המערכות משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתרים להעדפותייך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים שלך באתרים, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפותיך, אבטחת מידע, וכן למטרות נוספות.
20. חלק מהמערכות הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתרים, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לך.
21. חלק מהמערכות שפועלות באתרים, מופעלות על-ידי צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתרים. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו, עושים במערכות או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם.
22. ניתן להפסיק ולמנוע את השימוש במערכות (חלקן או כולן) על-ידי שינוי ההגדרות באתרים. יתכן שנטרול השימוש במערכות יפגע באפשרותך להשתמש בחלקים של האתרים, וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות באתרים. בחלק מהמקרים, מחיקת המערכות תגרום לכך, שתידרש להזין מחדש, את שם המשתמש והסיסמה, בטרם כניסה לאתרים השונים.
23. ייתכן שייכללו באתרים קישורים ('לינקים') לעמודים, תכנים ו/או אתרים של צדדים שלישיים ברשת האינטרנט. תכנים ואתרים אלו כפופים למדיניות פרטיות ותנאי שימוש של צדדים השלישיים אלו, וסדן אינה נושאת באחריות בקשר לקישורים לעמודים, תכנים ו/או אתרים אלו, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם בגין השימוש בהם או מהסתמכות עליהם או שסדן תמשיך לאפשר הצגתם. אנו ממליצים לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של צדדים שלישיים אלו, ומעודדים אותך לשים לב לנקודה שבה אתה עוזב את האתרים.

עד מתי נשמור את המידע אודותיך
24. סדן תשמור את המידע אודותיך, במהלך התקופה שבה תשתמש באתרים, ולאחר מכן לצורך אספקת השירותים הניתנים באמצעות האתרים, ומשלוח דיוור פרסומי, בהתאם לתנאיה של מדיניות פרטיות זו.
25. כמו-כן, סדן תשמור את המידע אודותיך גם במשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותיה המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים. 

זכויות המשתמשים
26. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), אתה זכאי לפנות אל סדן ולבקש לעיין במידע מזוהה שנאסף אודותיך ומוחזק במאגרי המידע של סדן. יובהר, כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה (דהיינו, מידע שנאסף או נשמר, ללא זיהוי ספציפי של המשתמש).
27. אם אתה מעוניין שמידע מזוהה בקשר אליך יתוקן או יימחק (אם יתברר כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן), או שאתה מעוניין לעיין במידע מזוהה, או להודיע על הסרת הסכמתך לקבלת דיוור פרסומי, אתה מוזמן לפנות אל סדן באמצעות פרטי ההתקשרות אשר מופיעים מטה.
28. סדן תבחן את בקשתך ותשיב בהתאם למועדים הקבועים בחוק. ככל שסדן תסרב לבקשה, תימסר לך הודעה בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן – "התקנות"). על החלטה זו של סדן, אתה רשאי להגיש ערעור לבית משפט השלום, בהתאם לתקנות.
29. גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתרים ופעילות סדן, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך תאימות לכל דין, עמידה בדרישות רגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות זו.

אבטחה והגנה על המידע
30. סדן מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם נותנים אבטחה סבירה ופוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ולמחשביה של סדן, אולם אין בהם בטחון מוחלט. סדן אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת המידע ואבטחתו חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה על ידי צד שלישי, ואף אינה מתחייבת לכך, שהאתרים ומערכותיהם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע, לרבות למידע שהוזן על-ידי משתמשים באתרים. סדן לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או גישה בלתי מורשית ו/או כל גניבת מידע או ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאתרים.
31. סדן נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי ("חברת הסליקה"). חברת הסליקה מאובטחת באמצעות פרוטוקול SSL (Secure Socket  Layer), וכן עומדת בתקןPCI .
32. לתשומת לבך, כל שימוש באתרים ו/או בתכנים הקשורים בהם, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה לטלפון הנייד או למחשב, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. הגלישה וכל שימוש אחר באתרים, הינם באחריותך בלבד. מומלץ להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתרים.
33. סדן לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך או למי מטעמך במהלך השימוש באתרים, אם מידע כלשהו לגביכם יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.
34. המידע, התכנים, הכותרים הדיגיטליים והמאמרים המופיעים באתרים נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום. המידע והשירותים בסדן בדיגיטל ו/או באתר ו/או הספרים ו/או כותרים דיגיטליים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סדן בגין המידע והשירותים המוצעים בסדן בדיגיטל ו/או באתר או באמצעותם, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. אין סדן אחראית לבעיות, לאובדן או לנזק העלולים להיגרם בעקבות השימוש באתרים או ההסתמכות על המידע המפורסם באתרים. השימוש וההסתמכות על המידע באתרים ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

יצירת קשר
35. אתה מאשר ומסכים לקבל כל פנייה והודעה, בעל-פה ו/או בכתב, מסדן ו/או מכל גורם אחר הקשור לאתרים, לרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, באמצעות פרטי הקשר שהזנת לאתרים.
36. 
בכל שאלה בקשר למדיניות פרטיות זו, ולצורך מימוש זכויותייך, או בכל נושא אחר הקשור למידע, ניתן ליצור קשר עמנו במייל: info@sadanpublishing.co.il, או בכתובת: שדרות דוד המלך 1, תל אביב.